•  

  Spanish Teacher
   
  Ext:

   

   

  Learning Resource Teacher/Program Support
   
  Ext: 3972

   

   

  3rd Grade Teacher
   
  Ext: 3957

   

   

  Learning Resource Teacher
   
  Ext: 3963

   

   

  2nd Grade Teacher
   
  Ext: 3973

   

   

  MS Learning Resource Teacher
   
  Ext: 3926

   

   

  5th Grade Teacher
   
  Ext: 3938

   

   

  4K Teacher
   
  Ext: 3944

   

   

  4th Grade Teacher
   
  Ext: 3936

   

   

  Physical Education Teacher
   
  Ext: 3906

   

   

  Middle School & Learning Resource Teacher
   
  Ext: 3934

   

   

  Kindergarten Teacher
   
  Ext: 3962

   

   

  4K Teacher
   
  Ext: 3918

   

   

  Middle School Teacher
   
  Ext: 3983

   

   

  6th, 7th, & 8th Grade PATHS Teacher
   
  Ext: 3969

   

   

  Middle School & Learning Resource Teacher
   
  Ext: 3935

   

   

  Middle School Teacher
   
  Ext: 3933

   

   

  6th, 7th, & 8th Grade PATHS Teacher
   
  Ext: 3982

   

   

  1st Grade Teacher
   
  Ext: 3961

   

   

  3rd Grade Teacher
   
  Ext: 3979

   

   

  3rd Grade Teacher
   
  Ext: 3974

   

   

  1st Grade Teacher
   
  Ext: 3976

   

   

  Physical Education/HealthTeacher
   
  Ext: 3942

   

   

  2nd Grade Teacher
   
  Ext: 3975

   

   

  Speech & Language Pathologist
   
  Ext: 3980

   

   

  7th & 8th Grade Math Teacher
   
  Ext: 3932

   

   

  Librarian
   
  Ext: 3908

   

   

  4th Grade Teacher
   
  Ext: 3968

   

   

  Enrichment Teacher
   
  Ext: 3984

   

   

  Art Teacher
   
  Ext: 3917/3971

   

   

  Reading Resource Teacher
   
  Ext: 3965